VEGA č. 1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja

 
Základné informácie   |   Program konferencie   |   Zoznam účastníkov konferencie

Pozvánka   |   Fotogaléria   |   Prezentácie   |   Zborník

V rámci záverečnej etapy riešenia projektu VEGA kolektív riešiteľov organizoval konferenciu s názvom "Úloha univerzít v regionálnom rozvoji" s cieľom umožniť diskusiu o možnostiach angažovanosti sa univerzít v regionálnom rozvoji. Tematické zameranie konferencie poskytovalo priestor pre výmenu poznatkov, skúseností a názorov na úlohu univerzít v regionálnom rozvoji z pohľadu rôznych relevantných aktérov regionálneho rozvoja. V rámci konferencie odzneli vyžiadané prednášky od pozvaných odborníkov, ako aj vybrané výsledky riešenia projektu VEGA.

Termín konania konferencie: 30.11.2009
Miesto konania konferencie: Rektorát Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach,
Historická aula Rektorátu UPJŠ na 1. poschodí,Šrobárova 2, Košice

Slovo na úvod

    Problematika regionálnych rozdielov a regionálneho rozvoja sa v podmienkach Slovenskej republiky stáva stále viac diskutovanou témou, vzhľadom k tomu, že patrí medzi najzávažnejšie problémy v našej spoločnosti.  V odbornej literatúre existuje viacero teórií, ktoré sa snažia jednak vysvetliť príčiny nerovnomerné rozvoja, mechanizmus regionálneho rozvoja a navrhnúť riešenia. Najnovší smer v oblasti teórií regionálneho rozvoja predstavujú neinštitucionálne teórie, ktoré považujú za kľúčové faktory regionálneho rozvoja kvalitné sociálne, kultúrne a inštitucionálne štruktúry a inovácie a proces učenia, ktoré prebieha v sieťach (networking) založených na dôvere a koordinovanej spolupráci aktérov regionálneho rozvoja. K týmto aktérom zaraďujeme firmy (výrobné i sektor služieb), vedecké inštitúcie (univerzity a výskumné inštitúcie), verejnú správu (inštitúcie štátnej správy a územnej samosprávy) a podporné inštitúcie a sprostredkovatelia napr. poradenské firmy a podnikateľské centrá (v podmienkach SR ide napr. o BIC, RPIC) a rôzne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja (napr. RRA, agentúry a inštitúty na podporu RR).

   V rámci riešeného projektu VEGA č. 1/4639/07 sme sa zamerali na úlohu jedného z týchto aktérov, a to univerzity. Pod univerzitami máme na mysli všetky inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie bez ohľadu ich kategorizáciu v rámci rôznych krajín. Práve otázka významu  univerzít pre región v ktorom pôsobia je témou, ktorá sa stáva v posledných rokoch stále atraktívnejšou, nielen z pohľadu výskumu, ale aj z praktického hľadiska napr. naplnenia cieľov Lisabonskej stratégie EÚ. Od univerzít sa čoraz viac očakáva, aby okrem tradičných úloh, ako sú vzdelávanie a výskum, zohrávali aj dôležitú úlohu v oblasti ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu v ktorom pôsobia. Táto zmena v postavení a úloh univerzít vyplýva z množstva zmien vo vonkajšom prostredí univerzít, ktoré prináša nové výzvy pre univerzity.   

   
Silvia Ručinská, Eva Výrostová, Jana Knežová  
za organizačný výbor konferencie Vedecký výbor

Organizačný výbor

 • prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 • prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
 • prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.
 • prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 • prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
 • Ing. Silvia Ručinská, PhD.
 • Ing. Eva Výrostová, PhD.
 • PhDr. Jana Knežová
 • Ing. Tomáš Výrost, PhD.
 • Ing. Peter Čisárik
   
Photo by: uniinnsbruck at flickr.com, image adapted in accordance with Attribution 2.0 Generic Creative Commons licence