VEGA č. 1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja

 
Základné informácie   |   Program konferencie   |   Zoznam účastníkov konferencie

Pozvánka   |   Fotogaléria   |   Prezentácie   |   Zborník

Prezentácie z konferencie

Aká je úloha univerzít v regionálnom rozvoji ?
Ing. Silvia Ručinská, PhD. et al.
FVS UPJŠ Košice

Pôsobenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v regióne
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ Košice

Aktivity TUKE pri rozvoji regiónu
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Cižmár, CSc.
rektor TU Košice

Dôležitosť investície T-Systems International pre región východného Slovenska a Košice
RNDr. Jozef Ondáš, MBA
Managing Director T-Systems Slovakia

Rozvíjanie vzťahov s aktérmi v regióne z pohľadu regionálnej samosprávy
Ing. Rozália Múdra
Košický samosprávny kraj

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni ako jeden z predpokladov rozvoja regiónu
RNDr. Andrej Šteiner, PhD., Ing. Alena Kozlayová, Ing. Erika Lepeňová, Mgr. Michal Schvalb
Karpatský rozvojový inštitút, Košice

Lokalizácia vysokých škôl na území Slovenska v časovo-priestorových súvislostiach
RNDr. Daniel Gurnák, PhD. - RNDr. František Križan, PhD. - prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave
Ing. Štefan Rehák, PhD.
NHF EU Bratislava
Photo by: uniinnsbruck at flickr.com, image adapted in accordance with Attribution 2.0 Generic Creative Commons licence