VEGA č. 1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja

 
Základné informácie   |   Program konferencie   |   Zoznam účastníkov konferencie

Pozvánka   |   Fotogaléria   |   Prezentácie   |   Zborník

Zborník z konferencie

Celý zborník v jednom súbore


Obal zborníka

Obsah a úvod

Potreba univerzít v znalostnej spoločnosti pri rozvoji regiónov
Ali Taha V. - Tej, J.

Spolupráca podnikov a vysokých škôl
Bačová, M.

Vzájomná spolupráca univerzity a neziskových organizácií v Košickom samosprávnom kraji
Čisárik, P. - Guzyová, K.

Lokalizácia vysokých škôl na území Slovenska v časovo-priestorových súvislostiach
Gurnák, D.- Križan, F. - Lauko, V.

Relatívna efektívnosť univerzít na Slovensku
Jeck, T. - Sudzina, F.

Možnosti spolupráce univerzit s ostatními aktéry regionálního rozvoje (případová studie)
Klímová V. - Žitek, V.

Úloha univerzít v rozvoji cestovného ruchu
Kršák, B.

Vysokoškolské vzdelávanie ako nástroj regionálneho rozvoja
Lichtigová M. - Cocuľová J.

Znalostná ekonomika a školský systém v Slovenskej republike
Markušová, J. – Markuš, D.

Pozitívny organizačný rozvoj ako technika využitia účinnosti vo vzťahu univerzita - región
Mayer-Emerick, N. - Tej, J.

Univerzita a e-learning
Mihaliková, E.

Kvalitné univerzity - prosperujúci región
Považan, M.

Hodnotenie vplyvu univerzity na región: Dopadové štúdie.
Rehák, Š.

Aká je úloha univerzít v regionálnom rozvoji ?
Ručinská, S.

Formy spolupráce univerzít a podnikov v regióne
Ručinský, R. – Ručinská, S. – Naščáková, J.

Financovanie vysokých škôl na Slovensku
Šebová, M.

Nová pozícia vysokého školstva v regionálnom rozvoji
Sojka, L.

The Roles of the Universities in Innovative Processes
Stejskal, J. - Lippertová, I.

Outreach aktivity univerzit
Tetřevová, L.

Akademická samospráva verejných vysokých škôl v aktuálnej právnej úprave
Vernarský, M.

Hodnocení znalostní infrastruktury v regionech
Viturka, M. - Žítek, V.- Klímova, V.

Regionálny rozvoj a univerzity: vybrané zistenia dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/4639/07.
Výrostová, E. - Výrost, T. - Ručinská, S. - Knežová, J

ISBN 978-80-7097-791-0
Photo by: uniinnsbruck at flickr.com, image adapted in accordance with Attribution 2.0 Generic Creative Commons licence